ЧЛЕНСТВО

Членовете на ВАНЕ могат да бъдат редовни и почетни.

За редовни членове се приемат физически лица, които професионално се занимават с управление на места за настаняване с над 40 легла или 20 стаи и имат минимум 3 години опит в областта на туризма или имат препоръка от двама редовни членове на Асоциацията.

Като почетни членове се приемат физически лица с изключителни заслуги в областта на туризма или такива с висока обществена или социална позиция, които чрез дейността и позицията си са допринесли или биха могли да допринесат за по-широкото обществено и професионално разпознаване на Асоциацията, нейните цели и интереси.

Възникване на членство

За да бъде приет като член на Асоциацията, кандидатът трябва да подаде заявление за членство, в което декларира, че отговаря на условията за членство, а също така е запознат и приема Устава и Етичния кодекс.

Управителният съвет на Асоциацията разглежда и се произнася по молбата на следващото си заседание.