Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (БАПМХ) е сдружение с нестопанска цел, вписано в търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ с ЕИК: 205454215.

На английски, сдружението се изписва като

Bulgarian Association of Hotel Executives (BAHE)