ЕТИЧЕН КОДЕКС

Като член на Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели – ВАНЕ, аз се ангажирам морално и професионално:

  • да бъда коректен в отношенията и работата ми с колеги, клиенти, контрагенти, както и с другите членове на ВАНЕ.
  • да работя за развитието на професията на хотелиера и нейния обществен престиж.
  • да не публикувам съзнателно и да не бъдат разпространявани с мое знание, независимо от методите и каналите, рекламни послания, които съдържат невярна и подвеждаща информация.
  • независимо дали в публични или частни изказвания, да не дискредитирам ВАНЕ, включително нейните цели, устав, етичен кодекс или членове.
  • да не дискредитирам конкурентите си.
  • да се стремя да пазя доброто име на ВАНЕ пред трети страни, както и да популяризирам нейните цели и дейност.
  • да се грижа, служителите ми да получават справедливо възнаграждение за положения труд, както и да се се стремя да осигурявам тяхното развитие в рамките на компанията (хотела).
  • да спазвам конфиденциалност по отношение на служебно получена от ВАНЕ информация, свързана с бизнес възможности, потенциални контрагенти, бизнес средата и други обстоятелства.