Членовете на БАПМХ могат да бъдат редовни и почетни.

За редовни членове се приемат физически лица, които активно се занимават с управление на места за настаняване с над 40 легла или 20 стаи и имат минимум 3 години опит в областта на туризма, или имат препоръка от двама редовни членове на Асоциацията.

Като почетни членове се приемат физически лица с изключителни заслуги в областта на туризма или такива с висока обществена или социална позиция, които чрез дейността и позицията си са допринесли или биха могли да допринесат за по-широкото обществено и професионално разпознаване на Асоциацията, нейните цели и интереси.

Възникване на членство
За да бъде приет като член на Асоциацията, кандидатът трябва да подаде писмена молба, в която декларира, че отговаря на условията за членство, а също така е запознат и приема Устава и Етичния кодекс.

Управителният съвет на Асоциацията разглежда и се произнася по молбата на следващото си заседание.